Lerarentekort

Lerarentekort

14-12-2020

Het lerarentekort in Nederland is een langlopend probleem dat de kwaliteit van het onderwijs en de toekomst van de samenleving in gevaar brengt. Volgens het rapport “Staat van het Onderwijs 2020” van de Inspectie van het Onderwijs is het lerarentekort in het primair onderwijs (PO) in 2020 verder toegenomen. In het schooljaar 2018/2019 was er nog sprake van een tekort van 2.100 fte, terwijl dit in het schooljaar 2019/2020 was gestegen naar 3.300 fte. Ook in het voortgezet onderwijs (VO) is het lerarentekort toegenomen van 1.200 fte in het schooljaar 2018/2019 naar 2.500 fte in het schooljaar 2019/2020.

Een van de oorzaken van het lerarentekort is volgens Frissen et al. (2016) het gebrek aan autonomie van leraren. Leraren worden vaak geconfronteerd met een hoge werkdruk en een gebrek aan professionele ruimte, wat de aantrekkelijkheid van het beroep niet bevordert. Daarnaast hebben scholen te maken met een vergrijzende beroepsgroep en een dalende instroom van nieuwe leraren (Onderwijsraad, 2018).

Een mogelijke oplossing voor het lerarentekort is het versterken van de rol van schoolleiders. De Onderwijsraad (2018) bepleit een krachtigere rol voor schoolleiders in het werven en behouden van leraren. Het Schoolleidersregister PO (2020) heeft daarom de beroepsstandaard voor schoolleiders geactualiseerd, waarin onder meer aandacht wordt besteed aan het personeelsbeleid op scholen en het bevorderen van een professionele cultuur.

Naast het versterken van de rol van schoolleiders, zijn er nog andere maatregelen nodig om het lerarentekort aan te pakken. Zo pleit de Inspectie van het Onderwijs (2022) voor een betere samenwerking tussen scholen, overheid en andere betrokken partijen in de regio om het tekort aan te pakken. Ook moet er meer aandacht komen voor de opleiding en begeleiding van nieuwe leraren, en het behouden van ervaren leraren (Onderwijsraad, 2018).

Kortom, het lerarentekort in Nederland is een urgent probleem dat vraagt om een gezamenlijke aanpak van scholen, overheden en andere betrokken partijen. Door het versterken van de rol van schoolleiders en het nemen van andere maatregelen, kan het lerarentekort worden aangepakt en kan de kwaliteit van het onderwijs worden gewaarborgd.

Referenties:

Frissen, P., van der Steen, M., Noordegraaf, M., Hooge, E., & de Jong, I. (2016). Autonomie in afhankelijkheid: Verbeteren van onderwijskwaliteit via krachtige koppelingen. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NWO).

Inspectie van het Onderwijs. (2020). De staat van het onderwijs 2020. Geraadpleegd op 30 oktober 2020 Rapport De Staat van het Onderwijs 2020 | Rapport | Inspectie van het onderwijs (onderwijsinspectie.nl)

Onderwijsraad. (2018). Een krachtige rol voor schoolleiders. Onderwijsraad.

Schoolleidersregister PO. (2020). Beroepsstandaard Schoolleiders PO. Geraadpleegd op 30 oktober 2020