Kennis & Inspiratie

Kennis & Inspiratie

Schoolleiderstekort verder toegenomen

18-01-2023

Het tekort aan schoolleiders in het onderwijs is een groeiend probleem in Nederland. Uit recente onderzoeken blijkt dat het tekort aan schoolleiders in het primair onderwijs alleen maar toeneemt (Adriaens et al., 2021). Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs en de werkdruk van de overgebleven schoolleiders.

lees meer

Vernieuwde beroepsstandaard voor de intern begeleider

17-11-2022

Op 7 november 2022 heeft de Landelijke Beroepsgroep voor Begeleiders in het Onderwijs (LBBO) de vernieuwde beroepsstandaard voor de intern begeleider gepresenteerd. Deze nieuwe standaard, die in samenwerking met het werkveld en verschillende experts tot stand is gekomen, geeft richting aan de functie van de intern begeleider en dient als leidraad voor de professionalisering van deze belangrijke functie binnen het onderwijs.

lees meer

Lerarentekort zal verder oplopen

18-06-2022

Het lerarentekort in het basisonderwijs is een hardnekkig probleem dat al enige tijd speelt. Volgens voorspellingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zal het primair onderwijs in 2022 ruim 4,1 duizend basisschoolleerkrachten (fte) tekortkomen, wat in 2027 zal zijn opgelopen tot 11 duizend (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2021). Dit probleem is het grootst in de grote steden, terwijl het in krimpgebieden minder urgent is vanwege het afnemende aantal leerlingen.

lees meer

De negen kenmerken van High Performing Schools (HPS)

20-03-2022

High performing schools zijn scholen die bovengemiddelde prestaties leveren op een breed scala aan indicatoren, zoals academische prestaties, leerlingbetrokkenheid, leerlingwelzijn en onderwijsinnovatie. Er zijn verschillende kenmerken die geassocieerd worden met high performing schools. Shannon en Bylsma (2007) beschrijven negen kenmerken van high performing schools.

lees meer

Hoge verwachtingen

20-12-2021

Lesgeven vanuit hoge verwachtingen is een belangrijk concept binnen het onderwijs. Het betekent dat docenten geloven dat hun leerlingen in staat zijn om hoog te presteren en dat ze hierin ook willen investeren. Volgens de leidraad van het NRO (2021) is lesgeven vanuit hoge verwachtingen gebaseerd op vier pijlers: kennis van leerlingen, positieve houding, hoge doelen stellen en effectieve instructie.

lees meer

Passend onderwijs past niet. Huisvestingsproblemen in het onderwijs

20-10-2021

In Nederland is een toenemende druk op scholen om na passend onderwijs, ook inclusief onderwijs te bieden aan leerlingen met verschillende achtergronden en onderwijsbehoeften. Echter, de huisvesting van scholen is niet berekend op deze nieuwe realiteit, wat leidt tot problemen voor zowel leerlingen als docenten.

lees meer

Week tegen het Pesten: Buitensluiten? Uitgesloten!

17-09-2021

Verder aan de de slag in de klas na de Week Tegen Pesten 2021? Veel van het lesmateriaal blijft ook na de Week tegen Pesten beschikbaar. Ook dit jaar is er weer gratis materiaal beschikbaar dat aansluit bij het thema van de Week Tegen Pesten. Met onderstaand materiaal rond het motto Buitensluiten? Uitgesloten! kun je direct gaan werken aan positief gedrag en een fijne sfeer in de klas. Er is materiaal voor po, vo en mbo.

lees meer

Aanvullende bekostiging NP Onderwijs voor po en vo

18-06-2021

Ook volgend schooljaar ontvangen scholen weer aanvullende bekostiging uit het Nationaal Programma Onderwijs. Via deze link: vindt u de informatietool met de bedragen per school. Zorg ervoor dat u in 2022 de formatie en extra mensen vanuit de NPO-gelden op tijd vastlegt. Voor het huidig schooljaar ontstonden problemen met de formatie, doordat de weinige beschikbare leraren al waren vastgelegd, voordat anderen hun formatie rond hadden.

lees meer

De intern begeleider als kwaliteitscoördinator

12-02-2021

De intern begeleider wordt ook wel gezien als de kwaliteitscoördinator van de school. De intern begeleider is verantwoordelijk voor het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit op schoolniveau. Hij of zij coördineert en faciliteert de uitvoering van het kwaliteitsbeleid op schoolniveau en zorgt voor de implementatie van beleidsmaatregelen op het gebied van onderwijskwaliteit (Van den Berg & Van Veen, 2017).

lees meer

Lerarentekort 

14-12-2020

Het lerarentekort in Nederland is een langlopend probleem dat de kwaliteit van het onderwijs en de toekomst van de samenleving in gevaar brengt. Volgens het rapport “Staat van het Onderwijs 2020” van de Inspectie van het Onderwijs is het lerarentekort in het primair onderwijs (PO) in 2020 verder toegenomen. In het schooljaar 2018/2019 was er nog sprake van een tekort van 2.100 fte, terwijl dit in het schooljaar 2019/2020 was gestegen naar 3.300 fte. Ook in het voortgezet onderwijs (VO) is het lerarentekort toegenomen van 1.200 fte in het schooljaar 2018/2019 naar 2.500 fte in het schooljaar 2019/2020.

lees meer

Handelingsgericht werken

14-09-2020

Handelingsgericht werken (HGW) is een benadering die gericht is op het bieden van passend onderwijs aan leerlingen met verschillende onderwijsbehoeften. Het is een systematische aanpak die begint bij het observeren van de leerling en het analyseren van zijn of haar onderwijsbehoeften. In deze blog zullen we kijken naar de HGW cyclus en hoe deze kan worden toegepast in het onderwijs. Pameijer en Van Beukering (2015) beschrijven HGW als een systematische manier van werken, waarbij het doel is om de onderwijsbehoeften van leerlingen zo goed mogelijk af te stemmen op het onderwijsaanbod.

lees meer

Evaluatie Passend Onderwijs

17-06-2020

In 2014 is Passend Onderwijs ingevoerd. Enerzijds om kosten te besparen, anderzijds om organisatorische problemen rondom invulling van extra ondersteuningsbehoeften op te lossen. Het effect hiervan voor leerlingen is niet goed vast te stellen. Wel is vastgesteld dat Passend Onderwijs voor leraren en ouders minder heeft opgeleverd dan vooraf was gedacht.

lees meer

Leren en cognitieve principes van instructie en oefening

10-03-2020

Leren is een complex proces dat beïnvloed kan worden door verschillende factoren, zoals instructiemethoden en oefeningen. De cognitieve principes van instructie en oefening zijn belangrijk om effectief te kunnen leren. Volgens Muijs en Reynolds (2017) is het begrip van deze principes cruciaal voor het ontwikkelen van effectieve onderwijsstrategieën. Actief leren, waarbij studenten betrokken zijn bij het leerproces, is een belangrijk aspect volgens Kirschner, Claessens en Raaijmakers (2018).

lees meer

Begeleiding startende leerkrachten

20-11-2019

Scholen hebben steeds meer moeite om leraren te vinden. Vervolgens stoppen startende leraren relatief vaak en oudere leraren vertrekken. Om te voorkomen dat jonge leraren het vak al snel weer verlaten, is goede begeleiding van belang. Slechts een klein deel van de leraren (15%) wordt begeleid in hun eerste baan (Talis, 2018).

lees meer

Formatief handelen en EDI

14-08-2019

Het onderwijs in het basisonderwijs kan worden verbeterd door middel van effectieve directe instructie (EDI) en formatief handelen. Het expliciete directe instructiemodel (EDI) is een aanpak waarbij de leraar expliciet en direct kennis en vaardigheden aanleert aan leerlingen door middel van duidelijke leerdoelen, gestructureerde uitleg en begeleide en zelfstandige oefening. EDI is gericht op het actief betrekken van leerlingen bij het leerproces en hen te helpen hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen op een gestructureerde en effectieve manier (Rosenshine, 2012). Na elke lesfase wordt via controle-van-begrip-vragen gekeken of de volgende lesfase kan starten.

lees meer

Oplossingsgericht werken in het onderwijs

12-05-2019

Oplossingsgericht werken in het onderwijs is een benadering die gericht is op het vinden van oplossingen voor problemen die zich voordoen in de schoolcontext. Deze benadering is gebaseerd op de principes van positieve psychologie en gaat ervan uit dat elk individu over de kracht en de vaardigheden beschikt om zelf een oplossing te vinden voor zijn of haar problemen. In deze blog gaan we dieper in op de principes van oplossingsgericht werken in het onderwijs en hoe deze benadering kan bijdragen aan het verbeteren van het onderwijs.

lees meer

Duurzame inzetbaarheid in het onderwijs

11-02-2019

Duurzame inzetbaarheid in het onderwijs: hoe kunnen we ervoor zorgen dat leraren gezond en gemotiveerd blijven werken tot aan hun pensioen? Leraren hebben een belangrijke taak in onze samenleving: zij dragen bij aan de ontwikkeling van de volgende generatie. Het is dan ook van groot belang dat leraren gezond en gemotiveerd blijven werken tot aan hun pensioen. Duurzame inzetbaarheid is daarbij een belangrijk onderwerp. Maar wat is duurzame inzetbaarheid eigenlijk? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat leraren duurzaam inzetbaar blijven?

lees meer

Kwaliteit van onderwijs

15-12-2018

Kwaliteit van onderwijs is een belangrijk onderwerp. Het gaat hierbij om de mate waarin het onderwijs aansluit bij de behoeften van de leerlingen, hen voorbereidt op de toekomst en bijdraagt aan hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. Het is van belang dat het onderwijs van goede kwaliteit is, zodat leerlingen de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen en hun potentieel te benutten.

lees meer

Meer tijd voor individuele leerlingen met GIP

29-09-2018

Klassenmanagement verhoogt de effectieve leertijd (Bennet, 2017). Door vaste regels en routines aan te leren, leren kinderen welk gedrag van hen wordt verwacht en wordt de lestijd effectiever benut. Klassenmanagement alleen is niet voldoende om gedrag van leerlingen te sturen. Het vraagt ook een goede schoolcultuur met hoge gedragsnormen voor leerlingen en docenten. Hierbij kan een gedragsprotocol worden opgesteld , met daarin het gewenste gedrag en hoe te handelen bij ongewenst gedrag. Dit geeft duidelijkheid en zorgt voor een uniforme aanpak binnen de school (Bottema, 2018).

lees meer

Het belang van duurzame inzetbaarheid

20-06-2018

De Nederlandse beroepsbevolking vergrijst door de toename van oudere medewerkers en de afname van jongere medewerkers. Duurzame inzetbaarheid (DI) is daardoor een steeds belangrijker onderwerp binnen organisaties. Het speelt in op maatschappelijke, technologische en economische ontwikkelingen. Duurzame inzetbaarheid gaat niet alleen om gezondheidsmanagement of vitaliteit, maar ook om flexibiliteit, mobiliteit, cultuur en leiderschap.

lees meer