Meer tijd voor individuele leerlingen met GIP

Meer tijd voor individuele leerlingen met GIP

29-09-2018

Klassenmanagement verhoogt de effectieve leertijd (Bennet, 2017). Door vaste regels en routines aan te leren, leren kinderen welk gedrag van hen wordt verwacht en wordt de lestijd effectiever benut. Klassenmanagement alleen is niet voldoende om gedrag van leerlingen te sturen. Het vraagt ook een goede schoolcultuur met hoge gedragsnormen voor leerlingen en docenten. Hierbij kan een gedragsprotocol worden opgesteld , met daarin het gewenste gedrag en hoe te handelen bij ongewenst gedrag. Dit geeft duidelijkheid en zorgt voor een uniforme aanpak binnen de school (Bottema, 2018).

Individueel gericht pedagogisch en didactisch handelen betekent dat de leraar specifiek rekening houdt met de individuele behoeften van elke leerling. Dit kan betekenen dat de leraar extra hulp biedt aan leerlingen die dit nodig hebben of dat de leraar uitdagende taken aanbiedt aan leerlingen die al verder gevorderd zijn.

Het GIP-model benadrukt ook het belang van structuur en duidelijke regels in de klas. Een leraar moet duidelijke verwachtingen stellen en deze consequent handhaven. Dit creëert een veilige en voorspelbare omgeving voor leerlingen, wat hun betrokkenheid bij het onderwijsproces vergroot. Uit onderzoek van Smeets, Blok en Ledoux (2013) blijkt dat leerkrachten en interne begeleiders positief staan tegenover het GIP-model en het als effectief ervaren in het omgaan met zorgleerlingen.

 

Referenties:

Bennet, T. (2017). Creating a Culture: How school leaders can optimise behaviour : Independent review of behaviour in schools. Geraadpleegd op 30 augustus 2018, van https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/602487/Tom_Bennett_Independent_Review_of_Behaviour_in_Schools.pdf

Bottema, J. (2018). Ton Bennet over schoolcultuur. Leervlak. Geraadpleegd op 30 augustus 2018, van http://www.leervlak.nl/tom-bennett-over-schoolcultuur/

Smeets, E., Blok, H., & Ledoux, G. (2013). Leerkrachten en interne begeleiders over onderwijs aan zorgleerlingen Verslag van onderzoek. [Sl]: Nijmegen: ITS.